آمار کلی

کد ملی: 299155XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پرتو تدارک تابان بازرس علی البدل فعال 1397/10/22 تا کنون
مصرف کارکنان دخانیات کرمان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/11/28 تا 1398/03/30