آمار کلی

کد ملی: 217024XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پارس ماشین صنعت آفرین شرق مدیرعامل فعال 1395/03/30 تا کنون