آمار کلی

کد ملی: 376215XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
روناز آبیدر سنه دژ بازرس اصلی فعال 1397/01/14 تا کنون