آمار کلی

کد ملی: 124943XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خیریه امام حسن مجتبی ع بیمارستان گلدیس شاهین شهر عضو هیئت مدیره فعال 1398/09/27 تا کنون