آمار کلی

کد ملی: 336985XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ارمغان طبیعت بازی دراز بازرس اصلی فعال 1396/10/11 تا کنون