آمار کلی

کد ملی: 001029XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پارس امین رای زنجان بازرس علی البدل فعال 1398/03/29 تا کنون
گسترش فناوری پارس امین رای بازرس اصلی فعال 1396/06/14 تا کنون