آمار کلی

کد ملی: 373311XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پرگاس پوشش مانگ رئیس هیئت مدیره فعال 1397/11/23 تا کنون