آمار کلی

کد ملی: 168880XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی سطح دومان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/03/21 تا کنون
مهندسی سطح دومان فن ارس مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1395/06/28 تا کنون