آمار کلی

کد ملی: 065013XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سپاس راه نعمت نیاکان رئیس هیئت مدیره فعال 1394/06/05 تا کنون