آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی بهره برداری و نگهداری خطوط لوله های آب 1918 شهرستان زابل عضو هیئت مدیره فعال 1387/05/07 تا کنون