آمار کلی

کد ملی: 205019XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سورن شهرپژواک آمل بازرس اصلی فعال 1397/05/22 تا کنون