آمار کلی

کد ملی: 493954XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
معماران سبز آبادگان عضو هیئت مدیره خارج شده 1398/10/30 تا 1398/12/10
زیبا طرح تک نما مدیرعامل فعال 1394/03/05 تا کنون