آمار کلی

کد ملی: 337959XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارکنان شرکتهای بهداشت درمان نشاط شهرستان ساوه مدیرعامل و منشی هییت مدیره فعال 1394/11/28 تا کنون