آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تامین نیاز آبزی پروران استان فارس مدیرعامل و منشی هییت مدیره خارج شده 1394/02/06 تا 1397/05/21