آمار کلی

کد ملی: 004504XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
به آور نگرش نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1392/11/13 تا کنون