آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع تولیدات کاغذی خراسان گلریز بازرس علی البدل خارج شده 1388/08/05 تا 1394/05/10