آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شماره 2226 حفر چاه و تجهیز چاه و باغداری بهاران ملکشاهی رئیس هیئت مدیره فعال 1387/11/14 تا کنون