آمار کلی

کد ملی: 387354XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
روشن شعله ایرانیان مدیرعامل فعال 1392/09/04 تا کنون