آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صادراتی توتیای پارسیان دورود شماره 2480 ثبت 772 بازرس اصلی فعال 1385/09/19 تا کنون