آمار کلی

کد ملی: 008067XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پترو کیمیای صنعت سیوان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/06/18 تا کنون
مهندسی تاواتا دانش پارس بازرس اصلی فعال 1391/12/22 تا کنون