آمار کلی

کد ملی: 146289XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دارو سازی زاگرس فارمد پارس عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/04/12 تا 1398/07/17