آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارکنان شبکه بهداشت و درمان سرایان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره فعال 1386/04/23 تا کنون