آمار کلی

کد ملی: 111127XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دیده بان کارآفرینان طوس بازرس اصلی خارج شده 1393/03/11 تا 1393/03/19