آمار کلی

کد ملی: 197020XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ارکان اهواز سازه جنوب بازرس اصلی فعال 1395/05/28 تا کنون