آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پرورش میگوی سعادت میگو بازرس علی البدل خارج شده 1392/11/05 تا 1397/05/02