آمار کلی

کد ملی: 624956XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بسته بندی آرون گستر پرهام گلستان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1393/12/28 تا کنون