آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بهینه پاک سوز گرگان عضو هیئت مدیره خارج شده 1384/10/12 تا 1387/12/20