آمار کلی

کد ملی: 008011XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نیلگون دریای پسا بندر بازرس علی البدل منحل شده 1394/04/06 تا کنون