آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فوم گستر مهاباد بازرس اصلی خارج شده 1391/07/12 تا 1397/08/26