آمار کلی

کد ملی: 094650XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مرات کیش آریا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1397/08/22 تا کنون