آمار کلی

کد ملی: 578967XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شن سازان آهوان بازرس اصلی فعال 1398/06/22 تا کنون