آمار کلی

کد ملی: 387137XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسین مشاور ایران بن بازرس اصلی خارج شده 1395/11/17 تا 1396/02/06