آمار کلی

کد ملی: 106254XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پارس گرجی صنعت بازرس اصلی منحل شده 1392/09/20 تا کنون