آمار کلی

کد ملی: 079357XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عمرانی شاهین دژ ارگ نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1392/05/15 تا 1394/05/05