آمار کلی

کد ملی: 307067XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات بهداشتی درمانی اسوه سیرجان ثبت 1781 بازرس علی البدل فعال 1389/11/23 تا کنون