آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل ونقل عمومی مسافر درون شهری خاطره شاهرود مدیرعامل خارج شده 1385/03/02 تا 1388/10/02