آمار کلی

کد ملی: 007600XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
جهان گستر مایده مهر نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/02/12 تا کنون