آمار کلی

کد ملی: 481916XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پایدار صنعت ماهان پارس بازرس اصلی فعال 1396/03/05 تا کنون