آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مقاطع کاری آرین بین الملل بازرس اصلی فعال 1386/04/28 تا کنون