آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی مهندسی اندیشه ساخت سمنان مدیرعامل خارج شده 1383/05/25 تا 1393/09/28