آمار کلی

کد ملی: 288930XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اندیشه سرآمدان آمارد مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/06/20 تا کنون