آمار کلی

کد ملی: 146569XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 1

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پردیس عمران نقش عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/06/25 تا 1397/07/29
آرکا نیکا آرسس عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/10/01 تا 1394/02/27
آتیه سازان ابنیه و سازه غرب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1391/02/25 تا کنون