آمار کلی

کد ملی: 003929XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی و صنعتی گوهر فام عضو هیئت مدیره خارج شده 1391/04/20 تا 1391/10/27