آمار کلی

کد ملی: 303006XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پروتیینی گوشت آوران یکتا عضو هیئت مدیره فعال 1388/04/06 تا کنون