آمار کلی

کد ملی: 068173XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
درمانی شفای بجنورد رئیس هیئت مدیره فعال 1395/03/23 تا کنون
خدمات بهداشتی و درمانی شفای بجنورد مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1391/04/03 تا کنون