آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی امین کار تدبیر مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1391/05/28 تا 1395/05/23