آمار کلی

کد ملی: 532000XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دنیای ریاضیات کیان ابوشهر رئیس هیئت مدیره فعال 1397/09/10 تا کنون