آمار کلی

کد ملی: 004377XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی و پردازش سریع بنیان مرصوص عضو هیئت مدیره فعال 1394/09/01 تا کنون