آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسین سازه و معماری رایموند رئیس هیئت مدیره خارج شده 1393/04/04 تا 1393/06/03