آمار کلی

کد ملی: 200230XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
طیوربانان روناش امیری بازرس علی البدل فعال 1395/03/01 تا کنون